این یک متن نمونه است برای نشان دادن نحوه عملکرد تگ مربوطه.